Regulamin

 

Regulamin Serwisu Syrena.Info

wersja 1, aktualna od 4 czerwca 2015r.

Postanowienia wstępne

1. Do umieszczania wpisów w serwisie Syrena.Info zapraszamy wyłącznie polskich producentów, polskich wytwórców rękodzieła i polskich artystów.

Polscy producenci, wytwórcy i artyści to podmioty lub osoby które są zarejestrowane lub zameldowane w Polsce, których własność kapitałowa należy co najmniej w 51 proc. do obywateli polskich i które nie są zależne kapitałowo od podmiotów zagranicznych.


2. Podstawowe wpisy w katalogach firm i produktów są bezpłatne.

3. Przy sprzedaży produktów, rękodzieła lub sztuki za pośrednictwem przekierowania zamówienia w Serwisie prosimy o wpłatę dowolnej kwoty wsparcia na nasz rachunek bankowy. Każda złotówka pomoże nam wspierać promocję polskich produktów, rękodzieła i sztuki.


4. Za usługi ponadstandardowe (wpisy premium i reklamy) prosimy o dokonanie wpłaty przelewem zwykłym zgodnie z aktualnymi cennikami tych usług.

5. Numer rachunku bankowego serwisu Syrena.Info:
73 7999 9995 0651 7092 4904 0001
właściciel Grzegorz Czarnecki

 

UWAGA! DO ODWOŁANIA W SERWISIE DOSTĘPNE SĄ TYLKO OPCJE BEZPŁATNE


Regulamin

1. Niniejszy Regulamin, sporządzony na podstawie Przepisów Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827), Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 nr 144 poz.1204 z późn.zm.) oraz innych aktów prawnych, wymienionych określa ogólne warunki, rodzaje i zakres świadczonych usług oraz zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu SYRENA.INFO.

2. Serwis świadczy usługi za pośrednictwem Internetu, tj. sieci publicznej w rozumieniu art.2 ust.22 Ustawy z dnia 21 lipca 2000r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2000, nr 73, poz. 852 z późn.zm.).

3. Serwis dostępny jest za pośrednictwem sieci Internet i strony internetowej http://www.syrena.info/.

4. Postanowienia niniejszego Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Klienta, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Usługodawcy. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

5. Usługodawca prowadzący działalność pod firmą: Wydawnictwo Grzegorz Czarnecki, ul. Pocztowa 8/U2, 70-360 Szczecin, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 852-040-61-84, świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

6. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały udostępnione w wyżej opisany sposób. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi bezpłatne pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie Regulaminu w każdym czasie.

7. Serwis przeznaczony jest dla: osób fizycznych pełnoletnich, przedsiębiorców oraz osób prawnych.

8. Konto Klienta, to wydzielona przestrzeń pamięci w systemie informatycznym Serwisu opisana unikalnymi: nazwą użytkownika, adresem e-mail i hasłem, dostępna wraz z systemem umożliwiającym korzystanie z Oferty Serwisu. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

9. Dane to treści, które Klient przesyła do lub umieszcza w Serwisie. Dane to również dane osobowe.

10. Każdy Klient ma prawo do utworzenia wyłącznie jednego Konta Klienta. Konto Klienta jest bezpłatne. Klient może w dowolnym momencie usunąć swoje Konto Klienta wraz z przesłanymi Danymi, w tym danymi osobowymi.

11. Oferta Serwisu obejmuje przede wszystkim usługi: zamieszczania i udostępniania ogłoszeń Klientów online w Serwisie w modułach „KATALOG FIRM” oraz „KATALOG PRODUKTÓW”. Do przesłania ogłoszenia jest konieczna rejestracja w Serwisie.
Są to usługi pozbawione wad prawnych oraz dopuszczone do obrotu na terenie RP.

12. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, dotycząca w szczególności korzystania z Usług lub usług dodatkowych. Warunki Umowy określa Regulamin oraz obowiązujące prawo polskie. Językiem umowy jest język polski. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony.

13. Zamawiając Usługi, Klient składa prawnie wiążącą ofertę zawarcia Umowy. Rozpoczęcie świadczenia Usług następuje w chwili dokonania poprawnej rejestracji w Serwisie.

14. System Serwisu to zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych.

15. Warunkiem korzystania z Serwisu jest rejestracja oraz przestrzeganie Regulaminu i Polityki prywatności Serwisu.

16. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się zapisy wersji Regulaminu obowiązującej w chwili złożenia prawidłowego zamówienia przez Klienta.

17. Kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, wyświetlanie publiczne, przedrukowywanie, licencjonowanie, sprzedaż, wymiana, przekazywanie materiałów i danych pochodzących z Serwisu lub jego składników podlega ochronie w myśl Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 nr 24 poz.83 z późn.zm.) i jest bez pisemnej zgody Usługodawcy – bezwarunkowo zabronione.

Rejestracja, zamawianie Usług

1. Przeglądanie Serwisu jest bezpłatne i nie wymaga rejestracji.

2. Większość Usług również jest bezpłatna, za wyjątkiem usług dodatkowych opisanych poniżej.

3. Złożenie zamówienia na Usługi wymaga bezpłatnej rejestracji w Systemie Serwisu za pośrednictwem formularza. Podczas rejestracji Klient tworzy Konto Klienta, podając swoją nazwę użytkownika, adres e-mail, ustala swoje hasło dostępowe oraz składa oświadczenia o akceptacji Regulaminu, odnośnie przetwarzania danych osobowych oraz otrzymywania newsletter'a. Klient podczas rejestracji ma bezwarunkowy obowiązek podania danych kompletnych, zgodnych z prawdą i aktualnych, tj. zgodnych ze stanem faktycznym.

4. Serwis działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

5. Klient zarejestrowany i zalogowany, także poprzez serwis społecznościowy Facebook (udostępniany przez Facebook, Inc.), uzyskuje możliwość korzystania z pełnej Oferty Serwisu.

6. Klient po utworzeniu Konta Klienta ma możliwość prezentacji swojej firmy i produktów oraz wykupienia usług dodatkowych związanych z wyróżnieniem ich w Serwisie:

7. Ceny usług dodatkowych Serwisu są zamieszczone pod adresem www.syrena.info i podane w polskich złotych.

8. Płatności za usługi dodatkowe Serwisu są przyjmowane przelewami tradycyjnymi na numer rachunku bankowego podany w Serwisie.

9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika. Zmiana nigdy nie działa wstecz.

10. Usługodawca uznaje rejestrację i zamówienie za prawidłowe, jeżeli Klient poda wszystkie wymagane dane. Jeżeli podane dane nie będą kompletne, Usługodawca skontaktuje się z Klientem za pośrednictwem posiadanych danych, natomiast jeżeli nawiązanie kontaktu nie będzie możliwe, anuluje rejestrację lub zamówienie.

11. Podczas rejestracji Klient może wyrazić dobrowolną i odwoływalną zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie Serwisu w celu ich przetwarzania w związku z realizacją usług Serwisu lub celu marketingowym. Klientowi, który wyraził taką zgodę przysługują prawa określone w art.32 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Przetwarzanie odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem oraz Polityką prywatności Serwisu.

12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do kontaktu z Klientem celem weryfikacji podanych Danych, jeżeli wystąpi uzasadnione podejrzenie błędu lub nieścisłości.

Odstąpienie od Umowy

1. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827) Klient, który zawarł umowę na odległość ma prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie – w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia woli przed jego upływem. Termin 14 dniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się, gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Wskazane prawo odstąpienia dotyczy sprzedaży konsumenckiej, czyli stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Prawo do odstąpienia nie przysługuje m.in. w przypadku umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy lub o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Prawo do reklamacji

1. Klienci posiadają prawo do składania reklamacji dotyczących usług i działania Serwisu.

2. Ewentualną reklamację należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem formularza kontaktowego. Reklamacja powinna zawierać przynajmniej: nazwę firmy / imię i nazwisko oraz adres reklamującego, także e-mail, zakres reklamacji, uzasadnienie reklamacji, podpis reklamującego.

3. Reklamację rozpatruje Usługodawca w terminie: 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, informując Reklamującego o swojej decyzji w sprawie reklamacji pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Koszty reklamacji ponosi Usługodawca.

Odpowiedzialność

1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności:

a. za treść ogłoszeń lub ofert publikowanych za pośrednictwem Serwisu,

c. za treść danych publikowanych za pośrednictwem Serwisu,

e. za szkody powstałe w wyniku niezgodnych z Regulaminem działań Klientów,

f. za niedostosowanie przez Klienta używanego systemu informatycznego do wymagań Systemu Serwisu,

2. Serwis przy zachowaniu należytej staranności nie kontroluje wiarygodności Klientów zamieszczających Ogłoszenia, Zlecenia i Dane oraz nie bierze udziału w sporach powstałych między Klientem a osobą trzecią.

3. W ramach funkcjonowania Serwisu i przesyłania Ogłoszeń, Zleceń i Danych Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za ich zgodność ze stanem faktycznym i prawnym.

4. Usługodawca w miarę swoich możliwości będzie monitorować Ogłoszenia, Zlecenia i Dane przesyłane przez Klientów w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z Regulaminem działań.

5. Serwis nie ma obowiązku wysyłania Klientowi odnośników do Ogłoszeń, Zleceń i Danych publikowanych w Serwisie.

6. Usługodawca przypomina, iż wszelkie treści i dane zamieszczone w Serwisie przez Klientów są ich własnością, stanowiskiem i ich opiniami, a nie własnością, stanowiskiem, opinią Usługodawcy.

Postanowienia uzupełniające

1. Umowę o korzystanie z Usług Serwisu można rozwiązać:

a. za porozumieniem Usługodawcy i Klienta,

b. z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia,

c. Klient może rozwiązaćd umowę jednostronnie w przypadku braku akceptacji zmiany ceny usług dodatkowych Serwisu lub istotnych zmian Regulaminu,

e. w uzasadnionych przypadkach, związanych np. z nieterminowymi płatnościami lub regularnym naruszaniem Regulaminu przez Klienta, Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy Klienta i wszczęcia postępowania odszkodowawczego.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia działalności reklamowej i promocyjnej w Serwisie, np. poprzez wysyłkę newsletter'a do Klientów, którzy wyrazili zgodę na jego otrzymywanie oraz udostępniania miejsca w Serwisie dla partnerów marketingowych.

3. Serwis posiada profil w serwisie społecznościowym Facebook, udostępnianym przez Facebook, Inc.

4. Usługodawca dokłada należytej staranności, aby Serwis działał w sposób ciągły i bezawaryjnie.

5. Usługodawca ma prawo dokonywać czasowych przerw w dostępie do Serwisu w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub uaktualnień, a ponadto w celu wymiany, rozbudowy lub konfiguracji sprzętu lub oprogramowania służących do realizacji usługi. W związku z powyższym, nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy w działaniu Serwisu, wynikające z konieczności rozbudowy, zmiany konfiguracji lub wymiany sprzętu i oprogramowania a także w wyniku awarii u współpracujących operatorów zewnętrznych.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zakończenia funkcjonowania Serwisu wobec wystąpienia uzasadnionej przyczyny, która uniemożliwi jego działalność - w terminie 30 dni od jej wystąpienia - przy braku możliwości jej usunięcia. Informacja o zdarzeniu zostanie podana niezwłocznie online. W takim wypadku wszelkie czasowe umowy zostaną dotrzymane lub nastąpi zwrot wpłat za usługi, proporcjonalnie do niewykorzystanego czasu emisji Ogłoszeń i Reklam.

7. Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie na Koncie Klienta, w Serwisie lub w wiadomościach kierowanych do Serwisu, a także przekazywanie za ich pośrednictwem materiałów i treści sprzecznych z obowiązującym prawem polskim, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami i „netykietą”; materiałów i treści: wulgarnych, obscenicznych, pornograficznych i erotycznych, powszechnie uznawanych za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, nawołujących i nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujących przemoc, rasizm i nagannych moralnie oraz oszukańczych. W razie stwierdzenia takiego przypadku Usługodawca niezwłocznie zawiadomi odpowiednie organy ścigania.

8. Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie na Koncie Klienta, w Serwisie lub w wiadomościach kierowanych do Serwisu ogłoszeń: erotycznych, towarzyskich i matrymonialnych, a także niedozwolonych przez polskie prawo reklam: hazardu, alkoholu, wyrobów tytoniowych, narkotyków lub zabronionych środków o podobnym działaniu, leków na receptę oraz innych zabronionych prawem polskim lub międzynarodowym.

9. Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie na Koncie Klienta, w Serwisie lub w wiadomościach kierowanych do Serwisu linków do stron zewnętrznych zawierających materiały wymienione w pkt 8 i pkt 9. Zabronione bezwarunkowo jest wykorzystywanie materiałów i danych uzyskanych od Usługodawcy lub za pośrednictwem Serwisu dotyczących i obejmujących Klientów lub inne osoby fizyczne lub prawne w celach komercyjnych, w szczególności działania polegające na wysyłaniu niechcianej informacji handlowej.

10. Zabronione bezwarunkowo są wszelkie działania naruszające prywatność Klientów i Usługodawcy.

11. W przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń względem umieszczonych w Serwisie przez Klienta Danych, Klient, który je opublikował, jest zobowiązany do złożenia w formie pisemnej oświadczenia w nieprzekraczalnym terminie: 7 dni o: posiadaniu praw autorskich majątkowych lub do tych materiałów i potwierdzeniu udzielenia zgody na ich umieszczenie na oraz ich wykorzystanie zgodne z Regulaminem.

12. W przypadku udowodnienia przez osobę trzecią roszczeń względem umieszczonych przez Klienta Danych, zostaną one niezwłocznie i bezwarunkowo usunięte z Serwisu.

13. Klient zamieszczając Ogłoszenie lub Zlecenie niniejszym udziela Usługodawcy bezpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo lub terytorialnie licencji na korzystanie z Danych umieszczonych przez Klienta w Serwisie wraz z prawem do dokonywania zmian, modyfikacji lub albo przeróbek w zakresie nienaruszającym ich oryginalnej treści i formy oraz nieobniżającym jakości pierwotnego przekazu, na następujących polach eksploatacji: w zakresie rozpowszechniania treści w całości lub w wybranych przez Usługodawcę częściach poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie w całości lub w wybranych przez Usługodawcę częściach w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, np. w Internecie.

14. Usługodawca jest uprawniony także do udzielania dalszych licencji osobom trzecim na co Klient wyraża zgodę.

15. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie normy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

16. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie i dowolnym zakresie. Klienci zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu online albo podczas logowania na Konto Klienta i zapewniona im będzie możliwość ustosunkowania się do planowanych zmian w terminie przynajmniej czternastu dni przed wejściem ich w życie. Żadna zmiana Regulaminu nie działa wstecz.

17. Wszelkie spory wynikające ze stosowania Regulaminu oraz powstałe w związku z wykonywaniem umów pomiędzy Usługodawcą a Klientami będą rozstrzygane przez powszechny sąd właściwy rzeczowo i miejscowo wg odpowiednich przepisów Ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.1964 nr 43 poz.296 z późn.zm.).

18. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji online.


 


 

 

 

Aktualności Archiwum aktualności
Reklama